แผนฯรายวิชาคอมพิวเตอร์3 ภาคเรียนที่1
1-เริ่มต้นใช้งานGoogleSketchUp
2-มุมมองภาพและการแสดงผล
3-เครื่องมือเลือกวัตถุ
4-เครื่องมือลบวัตถุเครื่องมือเทสีพื้นผิววัตถุ
5-เครื่องมือวาดโครงร่างโมเดล ตอนที่ 1
6-เครื่องมือวาดโครงร่างโมเดล ตอนที่ 2
7-การสร้างโมเดล3มิติตอนที่ 1
8-การสร้างโมเดล3มิติตอนที่ 2
9-เครื่องมือวัดขนาด
10-เครื่องมือใส่ข้อความ
11-หน้าต่างจัดการพื้นผิวโมเดล ตอนที่ 1
12-หน้าต่างจัดการพื้นผิวโมเดล ตอนที่ 2
13-การออกแบบบ้าน
14-การนำเสนอโมเดล
15-การนำเข้าและส่งออกโมเดล
ใบความรู้ ภาคเรียนที่1
1-เรื่องเริ่มต้นใช้งาน Google sketchup
2-รู้จักกับโปรแกรมGoogle sketchup
3-มุมมองภาพและการแสดงผล
4-เครื่องมือเลือกวัตถุ
5-เครื่องมือลบวัตถุและเครื่องมือเทสีพื้นผิววัตถุ
6-เครื่องมือวาดโครงร่างโมเดลตอน1
7-เครื่องมือวาดโครงร่างโมเดลตอน2
8-การสร้างโมเดล3 มิติตอน1
9-การสร้างโมเดล3 มิติตอน2
10-เครื่องมือวัดขนาดโมเดล
11-เครื่องมือใส่ข้อความในโมเดล
วิดิโอการสอน ภาคเรียนที่1
เรื่อง เริ่มต้นใช้งานgooglesketup
เรื่อง เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
เรื่อง มุมมองภาพและการแสดงผล
เรื่อง เครื่องมือที่ใช้แสดงมุมมอง
เรื่อง เครื่งมือเทสีพื้นผิววัตถุ และลบวัตถุ
เรื่อง เครื่องมือเลือกวัตถุ
เรื่อง เครื่องมือวาดโครงร่างโมเดล ตอนที่1
เรื่อง เครื่องมือวาดวงกลม หกเหลี่ยม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2021
ปรับปรุง 27/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 36045
Page Views 43447
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสิงสาง สพม.นครราชสีมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดำห์คณิตศำสตร์(ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ)15-19 ก.พ. 65 13 ธ.ค. 64
เปิดบ้ำนเขียว - ขำว นิทรรศกำรวันคนดีศรีเสิงสำง วันที่14 ก.พ. 65 13 ธ.ค. 64
สอบ O-net ม.3 วันที่ 13 ก.พ. 64 13 ธ.ค. 64
สัปดำห์คณิตศำสตร์(ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ) วันที่ 20-24 ม.ค. 65 13 ธ.ค. 64
สอบกลางภาค ภำคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 10-14 ม.ค. 65 13 ธ.ค. 64
ค่ำยคุณธรรม วันที่ 1-30 ธ.ค. 64 13 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันคริสต์มำส วันที่ 24 ธ.ค 64 13 ธ.ค. 64
กีฬำภำยในปีกำรศึกษำ 2564 วันที่20-23 ธ.ค. 64 13 ธ.ค. 64
เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ไม่พบข้อมูลกระทู้
เอกสารความรู้ ภาคเรียนที่2
กำหนดการสอน
กำหนดการสอน
ลิงค์ที่น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บทเรียนออนไลน์ By ครูพร โรงเรียนเสิงสาง ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา